Služby pro stavebníky

Archeologie a služby pro stavebníky

Archeologická památková péče ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je oprávněnou organizací k zajišťování archeologické památkové péče, a to v důsledku Udělení oprávnění k archeologické činnosti vydaného Ministerstvem kultury ČR pod čj. 7492/88 dne 30. 5. 1988, a na základě Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 15. 4. 1999, uzavřené mezi Akademií věd ČR a Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, ve smyslu ustanovení § 21, odst.. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Územní rozsah působnosti zahrnuje část rozlohy okresu Praha-západ, respektive území spravované stavebními úřady Roztoky, Velké Přílepy, Libčice nad Vltavou a Hostivice (obce: Číčovice, Dobrovíz, Dolany, Holubice, Horoměřice, Hostivice, Chýně, Jeneč, Kněževes, Libčice n. Vlt., Lichoceves, Noutonice, Okoř, Roztoky, Statenice, Středokluky, Svrkyně, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Únětice, Velké Přílepy).

Co zajišťujeme?

 • vypracovávání odborných stanovisek a vyjádření pro potřeby orgánů státní správy (např. vyjádření pro územní rozhodnutí, ohlášení stavby nebo stavební povolení), a to na základě žádosti stavebníka;
 • provádění záchranných archeologických výzkumů nehrazených stavebníkem, stavebníkem (žadatelem o stavební povolení) je fyzická osoba a nutnost provedení ZAV nevznikla v důsledku jejího podnikání;
 • provádění hrazených záchranných archeologických výzkumů, stavebníkem (žadatelem o stavební povolení) je právnická nebo fyzická osoba a nutnost provedení ZAV vznikla v důsledku jejího podnikání.

Potřebujete vyjádření ke stavební či jiné činnosti nebo potvrzení o splnění podmínky archeologie (Expertní list)?

 

 • žádost o vyjádření pro potřeby ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (/sites/default/files/zadost_o_vyjadreni_k_stavebnimu_povoleni.doc) pro výše uvedené obce doporučujeme poslat přímo naši instituci pro urychlení jeho vyřízení a následnému provedení záchranného archeologického výzkumu;
 • k žádosti o vyjádření ke stavební či jiné činnosti je nutné oprávněné organizaci poskytnout název stavební akce, včetně adresy nebo parcelního čísla, jméno, příjmení (název), adresu, telefonní a emailový kontakt stavebníka a kopii snímku katastrální mapy s vyznačením místa stavby (/sites/default/files/oznameni_o_stavebni_cinnosti.doc). Není nutné k žádosti o vyjádření přikládat projektovou dokumentaci;
 • vyjádření je zasláno na uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 30 dnů po přijetí do evidence došlé pošty.
 • po provedení záchranného archeologického výzkumu je stavebníkovi automaticky vystaveno  Potvrzení  o splnění podmínky archeologie podle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb.
 • nakonec upozorňujeme, že v případě provádění stavební nebo jiné činnosti jsou stavebníci nebo osoby tuto činnost provádějící povinni již od doby přípravy tento záměr oznámit ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. (https://www.arup.cas.cz/) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci na stavbou ohroženém území provedení záchranného archeologického výzkumu;
 • seznam organizací oprávněných k provádění záchranných archeologických výzkumů na území ČR zde;

Co dělat, pokud plánuji stavbu na katastru Žalova, v prostoru Státní archeologické rezervace nebo NKP Levý Hradec a jejím ochranném pásmu?

 • již ve stádiu přípravy projektu doporučujeme kontaktovat tyto instituce a konzultovat zadání projektové dokumentace: 1) Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Tomková, tomkova@arup.cas.cz, tel.: + 420 224 373 350, +420 723 428 217, 2) Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech, Sabinova 5, 130 11 Praha 3, kontaktní osoba: Mgr. Eva Zápalková, zapalkova.eva@npu.cz,  tel.: +420 274 008 211, +420 773 774 235. Následně doporučujeme jejich stanoviska a doporučení zohlednit při tvorbě projektové dokumentace, která tak ve výsledku bude respektovat podmínky a omezení stavebních a jiných aktivit v prostoru Statní archeologické rezervace, NKP Levý Hradec a KP Řivnáč.
 • závazné vyjádření pro potřeby orgánů státní správy (vydání stavebního povolení) vydává pro Statní archeologickou rezervaci, ochranné pásmo NKP Levý Hradec a KP Řivnáč ­– MÚ v Černošicích, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Podskalská 19, Praha 2, kontaktní osoba: Mgr. Štefan Fábry, stefan.fabry@mestocernosice.cz, tel.: +420 221 982 113, +420 725 424 644 (lhttp://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/odbor-skolstvi-kultury-a-cestovniho-ruchu/), pro NKP Levý Hradec – KÚ SČK, Odbor kultury a památkové péče, Zborovská 11, Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Marek Filipec (filipec@kr-s.cz), tel: +420 257 280 214 (http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/vykon-statni-spravy)
Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Klementová, Jana Mgr. ředitelka +420 233 029 030, +420 737 046 323
reditelka@muzeum-roztoky.cz, jana.klementova@muzeum-roztoky.cz
Fajtová, Veronika Bc. archeoložka, správkyně depozitáře, dokumentátorka +420 233 029 081, +420 723 646 901
archeologie@muzeum-roztoky.cz, fajtova@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum