Služby pro stavebníky

Archeologie a služby pro stavebníky

Archeologická památková péče ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy je oprávněnou organizací k zajišťování archeologické památkové péče, a to v důsledku Udělení oprávnění k archeologické činnosti vydaného Ministerstvem kultury ČR pod čj. 7492/88 dne 30. 5. 1988, a na základě Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze dne 15. 4. 1999, uzavřené mezi Akademií věd ČR a Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, ve smyslu ustanovení § 21, odst.. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Územní rozsah působnosti zahrnuje část rozlohy okresu Praha-západ, respektive území spravované stavebními úřady Roztoky, Velké Přílepy, Libčice nad Vltavou a Hostivice (obce: Číčovice, Dobrovíz, Dolany, Holubice, Horoměřice, Hostivice, Chýně, Jeneč, Kněževes, Libčice n. Vlt., Lichoceves, Noutonice, Okoř, Roztoky, Statenice, Středokluky, Svrkyně, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Únětice, Velké Přílepy).

Co zajišťujeme?

 • vypracovávání odborných stanovisek a vyjádření pro potřeby orgánů státní správy (např. vyjádření pro územní rozhodnutí, ohlášení stavby nebo stavební povolení), a to na základě žádosti stavebníka;
 • provádění záchranných archeologických výzkumů nehrazených stavebníkem, stavebníkem (žadatelem o stavební povolení) je fyzická osoba a nutnost provedení ZAV nevznikla v důsledku jejího podnikání;
 • provádění hrazených záchranných archeologických výzkumů, stavebníkem (žadatelem o stavební povolení) je právnická nebo fyzická osoba a nutnost provedení ZAV vznikla v důsledku jejího podnikání.

Potřebujete vyjádření ke stavební či jiné činnosti nebo potvrzení o splnění podmínky archeologie (Expertní list)?

 

 • žádost o vyjádření pro potřeby ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (/sites/default/files/zadost_o_vyjadreni_k_stavebnimu_povoleni.doc) pro výše uvedené obce doporučujeme poslat přímo naši instituci pro urychlení jeho vyřízení a následnému provedení záchranného archeologického výzkumu;
 • k žádosti o vyjádření ke stavební či jiné činnosti je nutné oprávněné organizaci poskytnout název stavební akce, včetně adresy nebo parcelního čísla, jméno, příjmení (název), adresu, telefonní a emailový kontakt stavebníka a kopii snímku katastrální mapy s vyznačením místa stavby (/sites/default/files/oznameni_o_stavebni_cinnosti.doc). Není nutné k žádosti o vyjádření přikládat projektovou dokumentaci;
 • vyjádření je zasláno na uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 30 dnů po přijetí do evidence došlé pošty.
 • po provedení záchranného archeologického výzkumu je stavebníkovi automaticky vystaveno  Potvrzení  o splnění podmínky archeologie podle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb.
 • nakonec upozorňujeme, že v případě provádění stavební nebo jiné činnosti jsou stavebníci nebo osoby tuto činnost provádějící povinni již od doby přípravy tento záměr oznámit ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. (https://www.arup.cas.cz/) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci na stavbou ohroženém území provedení záchranného archeologického výzkumu;
 • seznam organizací oprávněných k provádění záchranných archeologických výzkumů na území ČR zde;

Co dělat, pokud plánuji stavbu na katastru Žalova, v prostoru Státní archeologické rezervace nebo NKP Levý Hradec a jejím ochranném pásmu?

 • již ve stádiu přípravy projektu doporučujeme kontaktovat tyto instituce a konzultovat zadání projektové dokumentace: 1) Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Tomková, tomkova@arup.cas.cz, tel.: + 420 224 373 350, +420 723 428 217, 2) Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech, Sabinova 5, 130 11 Praha 3, kontaktní osoba: Mgr. Eva Zápalková, zapalkova.eva@npu.cz,  tel.: +420 274 008 211, +420 773 774 235. Následně doporučujeme jejich stanoviska a doporučení zohlednit při tvorbě projektové dokumentace, která tak ve výsledku bude respektovat podmínky a omezení stavebních a jiných aktivit v prostoru Statní archeologické rezervace, NKP Levý Hradec a KP Řivnáč.
 • závazné vyjádření pro potřeby orgánů státní správy (vydání stavebního povolení) vydává pro Statní archeologickou rezervaci, ochranné pásmo NKP Levý Hradec a KP Řivnáč ­– MÚ v Černošicích, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Podskalská 19, Praha 2, kontaktní osoba: Mgr. Štefan Fábry, stefan.fabry@mestocernosice.cz, tel.: +420 221 982 113, +420 725 424 644 (lhttp://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/odbor-skolstvi-kultury-a-cestovniho-ruchu/), pro NKP Levý Hradec – KÚ SČK, Odbor kultury a památkové péče, Zborovská 11, Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Marek Filipec (filipec@kr-s.cz), tel: +420 257 280 214 (http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/vykon-statni-spravy)
Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Klementová, Jana Mgr. zástupce ředitelky, vedoucí oddělení, archeoložka, kurátorka +420 233 029 030, +420 737 046 323
jana.klementova@muzeum-roztoky.cz
Stedinová, Veronika Bc. archeoložka, správkyně depozitáře, dokumentátorka +420 233 029 081, +420 723 646 901
archeologie@muzeum-roztoky.cz, stedinova@muzeum-roztoky.cz