Sbírková a odborná knihovna

Sbírková a odborná knihovna

V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru je knihovna do odvolání uzavřena.

Knihovna Středočeského muzea v Roztokách u Prahy je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem. Její vznik spadá do samých počátků muzea (1957), přestože první záznamy pocházejí až z roku 1962. Tvoří ji dva fondy - odborná knihovna a sbírková knihovna (tzv. konzervační fond). 

Fond sbírkové knihovny

Fond sbírkové knihovny obsahuje přes 5 tisíc svazků, z toho kolem stovky jsou tisky zařazené do podskupiny staré a vzácné tisky (vydány do roku 1800). Nejstarší tisky pocházejí ze 16. a 17. století(např. vydání Bible české z roku 1549, tištěné na Starém Městě pražském). Tematicky se ve sbírkové knihovně nacházejí knihy z oblasti historie, práva, náboženství, filozofie, hudby, vlastivědy, zeměpisu a politiky, různé učebnice, kuchařky i beletrie, ale také časopisy (např. Vlasť, Obzor, Rozkvět, Lumír, Zlatá Praha, Módní revue, Moderní revue atd.) a v malém počtu i několik rukopisů. Součástí je rovněž regionální literatura autorů nebo témat středočeského regionu, např. knihy ilustrované Zdenkou Braunerovou.
V mnoha případech byly knihy muzeu darovány či převedeny ze zručených farních knihoven (Ořech, Noutonice, Kunratice, Statenice, Únětice). U těchto publikací logicky převažuje náboženská literatura (Bible, výklady Písma svatého, homílie, apologetiky, životopisy svatých, kancionály zv. Nebeklíče, kramářské tisky). Fond je však rozšiřován i vlastní akviziční činností - nákupy v antikvariátech i od soukromých osob. 

Fond odborné knihovny

Fond odborné knihovny (více než 23 tisíc svazků) tvoří literatura hlavních věděckých oborů zastoupených v muzeu nebo úzce s nimi souvisejících (archeologie, historie, archivnictví, národopis, výtvarné umění, botanika, zoologie, ochrana přírody nebo konzervace sbírkových předmětů). Knižní fond je neustále doplňován nákupem, dary či výměnou mezi institucemi v rámci dohody o vzájemné spolupráci mezi muzei. 

Knihovní služby jsou zajišťovány prezenční formou. Samozřejmostí je půjčování knihovních jednotek a zprostředkování kopií v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS), rovněž poskytování bibliografické, informační a rešeršní služby pro odborné pracovníky muzea i širší veřejnost. 
 

Otevírací doba 

Odborná knihovna – středa od 8,00 do 15,30

Sbírková knihovna – po předchozí domluvě

 

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Hůlková, Martina Mgr. kurátorka sbírky pohlednic, fotografických fondů a historického knihovního fondu +420 233 029 045
m.hulkova@muzeum-roztoky.cz
Galerie: 
Fond sbírkové knihovny
Fond sbírkové knihovny
Fond sbírkové knihovny
Sbírková a odborná knihovna