V zahradách Tichého údolí

Zahrada Braunerova mlýna, Riegrova 5, Roztoky
Středa, 13. Květen 2020 - 10:00 - Úterý, 1. Prosinec 2020 - 17:45

Vstup volný 

V zahradách Tichého údolí

Další výstava instalovaná na zahradě Braunerova mlýna nás tentokrát zavede do míst úzce spjatých s vilovou architekturou. Zahrady byly nedílnou součástí letních vil, v mnohých se stále ještě skrývají historické altány či skleníky, rostou původní stromy a v trávě lze rozeznat fragmenty starých cest. Prezentované dobové fotografie a pohlednice nás přenesou do doby největšího rozmachu roztockého letoviska a představí, jakou roli hrála zahrada v životě majitelů vil. Také historické plány nám odpoví na otázku, jak a kým byly zahrady navrhovány a zakládány a v porovnání se současnými fotografiemi poukáží na jejich stav a význam v dnešní době. 

Doprovodný program:
Komentované vycházky Tichým údolím: 24. 5. 2020 od 18 hodin, 8. 9. 2020 od 18 hodin a 4. 10. 2020 od 16 hodin 

Sraz vždy na zahradě Braunerova mlýna, Riegrova 5, Roztoky. Vstupné 30,- Kč. 

Výstava potrvá od 13. 5. do 1. 11. 2020. 


Výstava Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace
26. duben – 1. listopad 2020

© Autorka: Alice Frydrychová
Odborná spolupráce, kurátorka: Marcela Šášinková
© Grafická úprava: Petr Liška
© Foto: Alice Frydrychová (AF), Jan Žirovnický (JŽ)
Technická spolupráce: Aleš Hůlka

Byly použity reprodukce archivních fondů a fotografie z těchto zdrojů:
© Historie Suchdola; MÚ Roztoky, Stavební úřad (SÚ); Náprstkovo muzeum (NM); Národní archiv České republiky (NA); Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (NZM); Státní okresní archiv Praha-západ (SOkA); Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚA); Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace (SM); Eva Bonfield; Antonín Čermák; Kateřina Opatová; Lenka Svobodová

Zvláštní poděkování si zaslouží: Lenka Hrehorová, Bohumil Chochole, Kateřina Opatová a Petr Justa, manželé Svobodovi, rodina Wilkinsonových, manželé Frydrychovi, Alice Sievert, Anna Kaucká, manželé Caislovi, Petr Burcal, Martin Štifter, Alexander Hejl a mnoho dalších

Prameny:
SOA Praha, SOkA Praha-západ, fond: Archiv obce Roztoky 1757–1945 (1948). Uspořádala ŠUCHMOVÁ, Miroslava. Číslo listu NAD 239. Evidenční číslo archivní pomůcky 268.
www.historiesuchdola.cz
Národní archiv, Stabilní katastr – Indikační skici, sign. RAK 290.
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., podsbírka, inv. č. 1510_V_Z_1015, 176_V_Z_121, 1730_V_Z_1177.
NM – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, fond Joe Hloucha.
Městský úřad Roztoky, Stavební úřad.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, Historická sbírka.
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Katastrální mapy evidenční 1:2880, 1826–1956, 6593-1A_1:2880, 1826-1956, 6593-1A_03, Originální mapy stabilního katastru Roztok, ÚAZK/B2/a/C4/6361.

Literatura:
HENDRYCH a KOL. Slavné zahrady a parky Středočeského kraje. Praha 2011: Foibos Books. ISBN 978-80-87073-36-0.
HERMANOVÁ, Hana a KOL. Zámek Roztoky. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. 2014.
HERMANOVÁ, Hana – ŠVÁCHA, Rostislav (ed.). Slavné vily Středočeského kraje. Praha 2010: Foibos Books. ISBN 978-80-87073-22-3.
KUČOVÁ, Věra – KŘÍŽOVÁ, Alexandra. Objekty pro rekreaci a druhé bydlení jako specifická součást památkového fondu v ČR. In BLAŽKOVÁ, Tereza – FIALOVÁ, Dana – MATOUŠEK, Václav. Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha 2014: Togga. ISBN 978-80-7476-063-1. Odraz. Roztoky 2006, 3, s. 34.
SKLENÁŘ, Karel. Mohylové pohřebiště ve Velkém Háji u Roztok. Nálezy a výzkumy 1848–1856. Archeologie ve středních Čechách. Praha 2008, 12, s. 183–204, ISBN 978-80-86756-16-5.
STEINOVÁ, Šárka – ZÁMEČNÍK, Roman – OTTOMANSKÁ, Stanislava. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. Praha 2017: Národní zemědělské muzeum, s. p. o. ISBN 978-80-86874-79-1.
ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem. Roztoky: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. 2017. ISBN 978-80-906249-6-2.
Kranner Josef (heslo). In VLČEK, Pavel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004: Academia, s. 336–337. ISBN 80-200-0969-8.

Výstava vznikla v návaznosti na bakalářskou práci „Zahrady vilových čtvrtí – modelový příklad Tiché údolí v Roztokách“. Pod vedením Ing. Barbary Ševčíkové ji vypracovala studentka zahradní a krajinářské architektury Alice Frydrychová v Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.