Středočeský vlastivědný sborník 36

Typ publikace: 
Sborníky
Autor: 
Odpovědná redaktorka: Marcela Šášinková

Vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v roce 2018. 167 stran včetně obr. příloh.

Obsah

Studie

Podmalby na skle ve sbírkách institucí památkové péče ve středních Čechách
Ivana Kubečková
Přínos důlního inženýra Emanuela Klečky (1816–1885) dějinám města Kladna a jeho průmyslu (1. díl)
Karel Drvola
Letní byt – místo odpočinku nebo intelektuálního vzepětí?
Patrik Líbal
Ing. mont. Jan Holický a další oběti heydrichiády z Příbramska
Josef Velfl

Archeologické výzkumy na území Středočeského regionu v roce 2017

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
David Daněček – Jana Klementová – Eliška Kvěchová – Petr Nový – Kamil Smíšek
Městské muzeum v Čelákovicích, p. o.
Pavel Snítilý
Oblastní muzeum Praha-východ, p. o.
Andrea Němcová
Muzeum Mladoboleslavska, p. o.
Filip Krásný
Hornické muzeum Příbram, p. o.
Rastislav Korený – Veronika Machačová
Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.
Kateřina Blažková – Jana Bezáková – Dana Stolzová
Muzeum Podblanicka, p. o. – pobočka Benešov
Darina Vnoučková – Soňa Hendrychová
Syrakus, z. s.
Michal Pokorný - Petr Meduna - Rafael Janicki

Zprávy a recenze

Československý kolek … milovník nejen rumu a tabáku
Michaela Caranová
Viděno rukama
Výstava výběru z díla Marie Leontovyčové
Iva Nacherová
Všemi smysly/ Hmatové modelu zámku
Zpřístupnění nových expozic Středočeského muzea v Roztokách u Prahy pro nevidomé a slabozraké prostřednictvím haptických modelů
Vysoce ctěná slečno / můj milý
M. Šášinková
Mrvík, V. J. Zahrada květná a melounice. Obraz českého venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 2016, 456 s. ISBN 978-80-7464-837-3 (recenze)
Tomáš Pražák
Trantina, Josef  – Velfl, Josef.  Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku. SOA v Praze – SOkA Příbram, Hornické muzeum Příbram, p. o., Městské muzeum Sedlčany, p. o., Podbrdsko, Miscelanea, 3. číslo, 2017, 197 s., ISBN 978-80-88148-17-3, ISBN 978-80-86869-25-4, ISBN 978-80-906345-4-1 (recenze)
Dalibor Státník

Výběrová regionální bibliografie za rok 2017

Cena: 
175 Kč