Hovorka, Oldřich

Titul
RNDr., Ph.D.
Pozice
zoolog,entomolog, redaktor sborníku Muzeum a současnost, řada přírodovědná
Telefon
+420 233 029 047

Absolvent PřF UK Praha (obor systematická biologie, specializace entomologie), v muzeu od roku 2014, redaktor sborníku Muzeum a současnost, řada přírodovědná. Zabývá se dokumentací současného stavu entomofauny středních Čech, studiem taxonomie a faunistiky zástupců čeledi střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) a některých dalších skupin hmyzu převážně z řádů brouci (Coleoptera) a blanokřídlí (Hymenoptera). Výsledky své práce publikuje v odborných i popularizačních periodikách.