Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je úterý 20. března 2018 | Dnes máme zavřeno

ODBORNÉ ČINNOSTI – HISTORICKÉ & UMĚLECKO-HISTORICKÉ SBÍRKY

Historické & umělecko-historické sbírky

Historické sbírky představují široké spektrum předmětů, které názorně dokumentují spolkový a hospodářský život, řemeslnou i tovární výrobu a především každodenní život obyvatel středočeského regionu. Většina hmotných dokladů pochází z 19. a první poloviny 20. století, historický fond však obsahuje i předměty ze staršího období, např. významné sbírky cechovních atributů, militárií a uměleckého řemesla.

K početným kolekcím patří sbírka pohlednic zahrnující prakticky všechny žánry. Zejména v oblasti místopisu se sbírka stala neocenitelnou pomůckou při studiu proměn obcí v uplynulém století. Za velmi obsáhlý lze označit fond vánočních ozdob české a německé provenience. Jeho podstatnou část tvoří vzorníky ozdob z jabloneckých skleněných perlí. Naopak k méně rozsáhlým patří fond textilu, který však dává představu o vývoji městské oděvní a bytové kultury od sklonku 19. století až po 60. léta 20. století. Bez zajímavosti nejsou ani fondy numismatiky, drobné devoční grafiky, nábytku, hraček a dalších souborů.

Historické sbírky zahrnují také fond výtvarného umění s několika profilovými tématy. K nejdůležitějším patří odkaz osobností, jejichž život a dílo byly spjaty přímo s Roztokami, zejména malířky a grafičky Zdenky Braunerové a sochařky Hedviky Zaorálkové. Muzeu se také podařilo získat část jejich pozůstalostí. Fond Zdenky Braunerové obsahuje nejen obrazy, grafické listy, knižní návrhy a ukázky malovaného skla, ale též skicáky, původní měděné desky pro jednotlivé listy, stejně jako část korespondence. Sbírka obsahuje rovněž soubory prací jejích současníků, Františka Koblihy a Jana Konůpka.

V pol. 70. let byly sbírky obohaceny o barokní dřevořezby, které spolu se soudobými obrazy patří mezi nejstarší umělecká díla muzea. Největší soubor však muzeum získalo v roce 1991 odkazem malíře a sběratele Miloše Maliny (1904–1991), který tvoří jak umělcova vlastní výtvarná pozůstalost, tak výsledek jeho celoživotního sběratelského úsilí (celkem více než 17 tisíc předmětů převážně uměleckohistorického charakteru a sbírka pohlednic čítající 40 tisíc kusů). Přínosné byly zejména soubory cínu, keramiky, skla, nábytku a v neposlední řadě kolekce lidového umění (zařazeny do etnografických sbírek).

Také odkazy dalších regionálních umělců a sběratelů přinesly pozoruhodné akvizice, např. sbírku grafiky a exlibris se zajímavou tematickou skupinou exlibris z doby Velké francouzské revoluce. K zajímavostem patří početný soubor dnes téměř zapomenutých malířů Hugo Tredora–Rašína, Jaroslava Herbsta a Slavoje Štoka, či sochaře Františka Severy. Regionální význam má i konvolut grafických vedut středočeských hradů, zámků a měst, který uchovává jejich podobu v 19. století.

Historické a umělecko-historické sbírky Středočeského muzea zahrnují také sbírkovou knihovnu a sbírky písemností a fotografií. Celkem čítají přes 130 tisíc předmětů.

Odpovědné osoby

Šášinková, MarcelaMgr.Historička, redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku, zástupkyně vedoucí oddělení+420 233 029 024
+420 604 231 453
sasinkova@muzeum-roztoky.cz

Absolventka FF UK Praha (obor pomocné vědy historické a archivnictví), v muzeu od roku 2000, odpovědná redaktorka Středočeského vlastivědného sborníku. Zabývá se regionální historií — dějinami letoviska Roztoky u Prahy v kontextu přípražské lokality, osobností Zdenky Braunerové ad. Výstavy: První dámy republiky (2011/12), Historické vánoční ozdoby (2010, 2007), Zdenka Braunerová (2008), Dítě, dětství, mateřství (2007/8) ad. Spoluautorka expozice v ateliéru Zdenky Braunerové (2005). V rámci oboru publikuje v odborných periodikách i populárně naučných časopisech.

Perlíková, ZdenkaMgr.Historička umění, v současnosti na mateřské dovolené+420 233 029 014
perlikova@muzeum-roztoky.cz

Absolventka FF UK Praha (obor dějiny umění), v muzeu od roku 2000 jako konzervátorka kovů, v letech 2009–2010 pracovní pobyt v Norsku, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. Od roku 2013 též jako historička umění, zaměření na umění přelomu 19. a 20. století.

Urfusová, MarkétaBc.Historička+420 233 029 014
urfusova@muzeum-roztoky.cz

Absolventka oboru kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě.

Na začátek stránky

Sbírka fotografií

Fotoarchiv sestává ze dvou fondů — sbírkového (cca 7 700 ks) a dokumentačního (cca 4 500 ks). Sbírkový fond obsahuje především fotografie z let 1865–1934 vztahující se k životu a dílu malířky a grafičky Zdenky Braunerové, dále fotografie dokumentující hospodářství, kulturní a společenský život v Roztokách a okolí od roku 1880 do současnosti. Podstatnou částí sbírky je pozůstalost po amatérském fotografovi Josefu Jaňourovi, který na fotografiích zachycoval zejména pražskou Divokou Šárku v období let 1950–1960. Významnou součást fondu tvoří sbírka fotografií z pozůstalosti malíře a sběratele Miloše Maliny, která je velmi pestrá jak žánrově, tak také zastoupenými technikami (např. ambrotypie, ferrotypie, vizitky, kabinetky, kolorované fotografie a další). Část fondu byla poškozena nebo zničena při povodni v roce 2002 (hladina vody ve fotoarchivu dosahovala cca 2,80 m, evakuovat celou sbírku nebylo možné). V roce 2005 byl zprovozněn v bezpečnějších prostorách nový depozitář s řízeným klimatem pro uložení fotografických sbírek, do kterého byl zároveň soustředěn i fond pohlednic, který má více než 62 tisíc položek.

Dokumentační fond obsahuje především fotografie z činnosti muzea a oborů v něm zastoupených, a ze života města Roztoky.

Odpovědná osoba

Hůlková, TáňaDokumentátorka, fotoarchiv+420 233 029 044 (po-čt)
+420 233 029 045 (pá)
odborneodd@muzeum-roztoky.cz

Absolventka Školy muzejní propedeutiky AMG, původně fotografka, v oboru fotografie od roku 1974 (Filmové laboratoře Barrandov, obrazová redakce ČTK), v muzeu od roku 1991 jako správce fotografických fondů.

Badatelské dny

Přednostně pátek 7:30 – 15:00 nebo po předchozí domluvě.

Na začátek stránky

Sbírka písemností

Tato sbírka byla od počátku svého vzniku zaměřena na archiválie dokumentující historii Roztok, nejbližšího okolí Prahy a Středočeského kraje v období 19. a 20. století. Ve sbírce je obsaženo také několik osobních pozůstalostí. K nejvýznamnějším z nich patří pozůstalost malířky a grafičky Zdenky Braunerové, obsahující osobní, rodinnou a úřední korespondenci, deníky a doklady rodiny Braunerovy; pozůstalost po Františku Slavomíru Štěpánkovi (1824–1899), učiteli ze Statenic, zahrnující rukopisy a rukopisné poznámky, a v neposlední řadě pozůstalost divizního generála Maurice Césara Josepha Pellé (1863–1924), obsahující rodinné dokumenty a korespondenci. Fond Zdenky Braunerové je opatřen přehledným inventářem.

Sbírka písemností dokumentuje také činnost spolků, různých sdružení a zájmových organizací v regionu, např. roztockého Sokola z let 1910–1960. Další součástí sbírky jsou sepsané vzpomínky a výpisky amatérských vlastivědných badatelů, např. pozůstalost po Antonínu Plešnerovi z Roztok (1898–1969). Celkový objem fondu činí cca 36 bm, z toho regionální časopisy, novinové výstřižky, soudobá dokumentace v archivu cca 16 bm.

Odpovědná osoba

Hůlková, MartinaBc.Knihovnice, archivářka+420 233 029 048
+420 233 029 049
archiv@muzeum-roztoky.cz
knihovna@muzeum-roztoky.cz

Absolventka dějin evropské kultury na KTF UK Praha, dále dvouletého archivního kurzu na FF UK Praha. V muzeu od roku 2014. Předchozí praxe v Archivu Pražského hradu (odborný archivář – pracovník badatelny a fototéky, 2007–2013).

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny, studium a konzultace po předchozí domluvě.

Na začátek stránky

Fotogalerie historických sbírek

Fotogalerie umělecko-historických sbírek

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info