Česká vlajkaAnglická vlajka

Dnes je úterý 20. března 2018 | Dnes máme zavřeno

ODBORNÉ ČINNOSTI – KONZERVACE

Oddělení konzervace sbírek

V červnu 2013 byly prostory laboratoří Středočeského muzea opět zničeny povodní. Dnes jsme přestěhováni do nových prostor. Mimo provoz zůstává pouze plazmochemické zařízení.

Laboratoře pro konzervaci a restaurování sbírkových předmětů existují ve Středočeském muzeu již od roku 1967. Původně byla činnost pracoviště zaměřena na restaurování a konzervaci předmětů z kovu, dřeva, keramiky a posléze textilu. Od 70. let 20. stol. rostl počet odborných pracovníků oddělení a s tím se rozšiřovala i škála zpracovávaných materiálů. Původní laboratoře v 60. letech byly umístěny v hospodářské budově v zámeckém areálu. V 80. letech přibyly dílny v areálu Braunerova mlýna, kam se přesunula konzervace a restaurování kovu, keramiky a dřeva. Dílna na restaurování dřeva byla do roku 1985 přímo v ateliéru Z. Braunerové, kde je dnes stálá expozice. Pracoviště na restaurování keramiky bylo začátkem roku 1999 přesunuto z objektu mlýna do nově vzniknuvší stavby naproti Braunerovu mlýnu. Díky spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a Ústavem pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů v Praze bylo v roce 1981 zprovozněno unikátní Konzervační ozařovací pracoviště pro likvidaci především hmyzích škůdců ohrožujících památky. Další převratnou technologií, kterou je oddělení vybaveno, je plazmochemická aparatura. Tento přístroj je výsledkem společného projektu Švýcarského národního muzea v Curychu a Středočeského muzea, zaměřeného na spolupráci konzervátorů, vědců a archeologů. V Roztokách byla aparatura instalována v roce 1996.

Zlomovým rokem pro celé konzervátorské oddělení byl rok 2002, kdy dílny fatálně zasáhla povodeň. Poškozeno bylo i vzácné technologické vybavení. Obnova trvala až do roku 2004. V přízemí Braunerova mlýna a v přilehlé budově vznikly moderní konzervátorské laboratoře. Společné pracoviště konzervace textilu a papíru, které bylo do roku 2003 v hospodářské budově v areálu zámku, bylo přemístěno do Braunerova mlýna také a doplnilo tak komplex laboratoří. Středočeské muzeum v současnosti disponuje kvalitně vybavenými pracovišti pro konzervaci a restaurování předmětů z kovů, textilu, papíru a keramiky. Dokumentace stavu sbírkových předmětů, obrazová i písemná, před zásahem a po něm, je prováděna digitálně. Výsledné restaurátorské zprávy jsou uloženy v počítačové databázi Bach ProMuzeum, modul konzervační karty.

Pracovníci konzervátorského oddělení dle kapacitních možností provádějí zakázky pro ostatní organizace, které nemají příslušné specialisty nebo nutné technické vybavení, případně pro soukromé osoby. Dále poskytují muzeím metodickou i praktickou pomoc v oboru, zejména začínajícím kolegům a studentům, kteří zde absolvují odborné stáže.

Na začátek stránky

Preventivní péče

Neopomenutelnou funkcí oddělení konzervace sbírek je management preventivní péče. Preventivní konzervace spočívá v eliminaci všech rizikových faktorů vedoucích k poškození sbírkového předmětu. Každý předmět je vystaven celé řadě faktorů urychlujících degradaci jeho materiálové podstaty, zkracujících jeho životnost a v budoucnu vedoucích až k úplnému rozpadu materiálu. Degradační faktory můžeme v obecné rovině rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory jsou přirozeným efektem stárnutí materiálové podstaty sbírkového předmětu. Mezi vnější faktory řadíme teplo, vlhkost, světlo, prach, plynné polutanty, biologické škůdce, ale i nevhodné zacházení, krádež, vandalismus nebo přírodní pohromy. Sbírkový předmět se během své muzejní kariéry nejčastěji nachází v depozitáři nebo v expozici, nárazově se vyskytuje v provizorních podmínkách během zápůjčky, transportu či krátkodobé instalace. Při každém pohybu sbírkového předmětu, v jakémkoliv prostředí, je potřeba dodržovat obecné zásady preventivní konzervace, a to všemi osobami, které přijdou se sbírkovým předmětem do kontaktu. Zpravidla jsou výsledné podmínky uložení či vystavení výsledkem kompromisu. Je to z důvodu výskytu sbírkových předmětů z různých materiálů v jednom depozitáři nebo v expozici. V posledních letech došlo k rozšíření a zkvalitnění většiny depozitárních prostor pro neustále narůstající sbírkové fondy, a to jak vybudováním nových depozitářů (zejména pro archeologické nálezy), tak rekonstrukcí několika stávajících s využitím prostorových rezerv objektů. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR z programu ISO (Integrovaný systém ochrany) mohly být tyto prostory vybaveny mobiliářem, který odpovídá potřebám jednotlivých sbírkových fondů. Sbírkové předměty jsou ukládány do depozitářů v obalech. Ty jsou vybírány pro sbírkové předměty individuálně vzhledem k materiálu i mechanickými vlastnostmi.

Doporučené hodnoty teploty a vlhkosti pro jednotlivé materiály

MateriálTeplota (°C)Relativní vlhkost (%)Tolerance RV (%)
Papír, dřevo, kůže, pergamen, textil, malba, závěsné obrazy, mobiliář, kosti, slonovina, sklo, etnografický materiál (peří, proutí, konopí), biologické sbírky18-215545-60
Kovy samotné18-2130-40do 55
Kovy v kombinaci s organickými materiály18-2140-55do 55
Fotografie na papíře4-15, max. 205045-50
Fotografické desky4-15, max. 2030-4525-50
Barevné filmyméně než 22025-35
Černobílé filmy4-15, max. 203530-45
Keramika, kámen205045-50
Laky50-60
Polymery (s výjimkou polyvinylalkoholu a polyvinylacetátu)30-70

Doporučené hodnoty světla

KategorieStabilita vůči světluIntenzita osvětlení (lx)Doba expozice (týdnů v roce) při intenzitě osvětlení 50 lxUV záření max. (µW/lm)
1. Vodové barvy, kvaše, koláže, miniatury, tisky a kresby, poštovní známky, rukopisy, tapety, všechny textilie, barvená kůže, etnografické předměty a přírodovědné sbírkyzvláště citlivé30-50410
2. Plasty, syntetické pryskyřice, olejové a temperové barvy, dřevo, evropské a orientální laky, nebarvená kůže, kosti, rohovina, slonovina, želvovina, apod.dosti citlivédo 2001275
3. Sklo, barevné glazury, emaily, drahé kamenycitlivé3002475

Fotogalerie preventivní péče

Na začátek stránky

Laboratoř konzervace a restaurování papíru, usní a pergamenu

Hlavní náplní činnosti pracoviště je restaurování a konzervace historických předmětů, jejichž dominantním materiálem je papír nebo useň. Nejčastěji se zde restaurují knihy, dokumenty, plakáty, mapy, umělecká díla na papíře, fotografie, ale také historické krabičky, divadelní kulisy, hračky, předměty denní potřeby, oděvní doplňky a etnografické památky.

Značnou péči věnujeme důkladným průzkumům a analýzám. Od roku 2013 lze na pracovišti provádět analýzu teploty smrštění usní. Měření je v prováděno v cele mikroskopického stolku pro termickou analýzu Linkam LTS120 s řídící jednotkou PE95 pod mikroskopem Olympus BX51. Na tomto zařízení lze zjišťovat také teplotu tání vosků nebo pryskyřic. Mikroskop Olympus BX51 je využíván pro optickou identifikaci materiálů, nábrusů a je vybaven polarizátorem a fluorescenční lampou. Barevné pigmenty a fotografické techniky jsou identifikovány pomocí rentgenfluorescenční analýzy na přístroji ElvaX Industrial instalovaným v laboratoři kovů. Pro optickou analýzu je využíván i průmyslový rentgen, který zaznamená vnitřní strukturu předmětu, aniž by musel být mechanicky rozebrán, včetně zvýraznění kovových částí nebo jejich korozních produktů.

Na pracovišti jsou prováděny úkony od základního sanačního konzervátorského ošetření až po komplexní restaurátorské zásahy. Hlavním měřítkem při výběru vhodného konzervátorského/restaurátorského postupu je maximální zachování autenticity historického předmětu. Čištění se proto omezuje jen na ty nečistoty, které působí nebo mohou způsobit závažné poškození originálního materiálu. Při restaurátorských zásazích jsou prováděny pouze nezbytné operace zajišťující předmět nebo jeho materiálovou podstatu v dochovaném stavu. Kromě papíru je na pracovišti ošetřována také useň, pergamen a vosk. Vzhledem ke zkušenostem s restaurováním pečetí, rozšířilo pracoviště svou činnost o restaurování i dalších předmětů z vosku, jako jsou svíčky, obětiny, betlémy, loutky a pod. Na pracovišti jsou vyráběny individuální obaly. Ochranná pouzdra na sbírkové předměty jsou vyráběna z inertního materiálu s garantovanou dlouhou životností.

Odpovědná osoba

Caranová, Michaela BcA.Konzervátorka papíru+420 233 029 036
papir@muzeum-roztoky.cz

Fotogalerie papíru, usní a pergamenu

Na začátek stránky

Laboratoř konzervace a restaurování textilu

Preventivní konzervace

Ve Středočeském muzeu zajišťujeme péči o textilní sbírky v rozsahu základní konzervace zahrnující manipulaci a instalaci textilních sbírek při přípravách muzejních výstav, kontroly klimatických parametrů v depozitářích i výstavních prostorách a správného uložení sbírek podle druhu textilního materiálu.

Základní konzervace

Mezi základní konzervaci patří ošetření textilního předmětu od prachu a jemných nečistot.

Restaurování

Restaurování textilu se provádí podložením původního textilu novým materiálem a zpevnění obou vrstev nejčastěji celoplošnou skeletáží.

Odpovědná osoba

Korbelová, BarboraKonzervátorka textilu, zástupkyně vedoucí oddělení+420 233 029 037
textil@muzeum-roztoky.cz

Fotogalerie textilu

Na začátek stránky

Laboratoř konzervace a restaurování keramiky, skla a porcelánu

Velký rozmach stavební činnosti znamená množství odkrytých ploch, které byly osídleny již v pravěku. Archeologické výzkumy na těchto lokalitách přinášejí velký objem materiálu převážně keramického. Kromě keramických nádob jsou to ale i předměty hliněné (pražnice, pece, závaží ke stavům, zoomorfní figurky), nálezy ze skla nebo kostí.

Všechny tyto materiály patří do naší laboratoře, kde jsou po převzetí konzervovány nebo restaurovány podle stavu, v jakém se nacházejí.

Historický materiál představuje široké spektrum užitkových předmětů, ale i porcelánové panenky nebo podmalby na skle. U historického skla a podmaleb je pro nás prioritou preventivní konzervace. Při restaurování se tyto předměty prevážně nedoplňují, podmalby vůbec. Jinak je tomu u keramiky a porcelánu. Tady se provádějí konzervátorské, a pokud je to vhodné, i náročné restaurátorské zásahy spojené s barevnou retuší.

Zoologický materiál

V našem muzeu není zatím preparátor, proto průběžná péče o zoologickou sbírku přešla do laboratoře keramiky, kde jedna z pracovnic absolvovala krátkodobý preparátorský kurz. Jde o opravy a konzervaci poškozených preparátů, jejich přípravu na výstavy a na zápůjčky jiným muzeím.

Výroba forem a replik

Laboratoř keramiky zhotovuje také repliky keramických, kostěných, kamenných a kovových archeologických nálezů a dermoplastického materiálu. Odlévání forem a příprava replik předmětů je činnost velice náročná na čas. Repliky se používají hlavně pro expoziční účely a pro interaktivní práci s návštěvníky. Jsou jednou z možností ochrany originálního předmětu, kdy je vystavena kopie, protože originál by vystavováním utrpěl.

Pro zhotovení přesných replik, nebo pro účely různých workshopů jsme vybaveni i pecí k pálení keramiky.

Odpovědné osoby

Domčíková, PetraBc.Konzervátorka keramiky+420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz
Fořtová Torňošová, JanaMgr.Konzervátorka keramiky, v současné době na mateřské dovolené+420 233 029 016
+420 233 930 319* (linka 14)
+420 731 652 825
keramika@muzeum-roztoky.cz
Vraná, KateřinaKonzervátorka keramiky+420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz

Fotogalerie keramiky, skla a porcelánu

Na začátek stránky

Laboratoř konzervace a restaurování dřeva

Od konce roku 2015 se tým restaurátorů ve Středočeském muzeu rozrostl o restaurátora dřeva. Konzervace dřeva je dalším krokem k záchraně sbírkových předmětů ze dřeva po dezinsekci v Konzervačním ozařovacím pracovišti.

Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů. Je to dáno jeho výbornými vlastnostmi, jako je nízká objemová hmotnost, lehká dostupnost a zpracovatelnost, dobré mechanické vlastnosti a estetický vzhled. Nevýhodou dřeva je nízká odolnost proti povětrnostním vlivům a proti napadení dřevokaznými škůdci. Pravidelná údržba, konzervace a správné umístění sbírek značně prodlužuje jejich životnost.

Na poškození dřeva mají hlavní dopad atmosférické vlivy, především pak vzdušná vlhkost. Působením vzdušného kyslíku dochází k oxidaci povrchové vrstvy dřeva a k chemické změně ligninu. Ultrafialové paprsky způsobují nežádoucí zabarvení dřeva a chemicky mění celulózu. Vliv povětrnosti se projeví změnou barvy, struktury, tvorbou trhlin a uvolněním lepených spojů.

Potřebná péče je věnována všem sbírkovým předmětům ze dřeva, kde je nejvíce zastoupen nábytek, ale i mnoho dalších předmětů jako jsou nářadí, nástroje, části strojů, stavební prvky a předměty, kde je dřevo pouze jako doplňující materiál. Na pracovišti jsou vykonávány všechny úkony potřebné k uchování historické hodnoty předmětu. U každého zásahu je třeba posoudit vhodnou konzervační metodu, míru doplňujících zásahů, návrh konečné úpravy a podobně.

Odpovědná osoba

Růžička, ZdeněkKonzervátor dřeva+420 233 029 072
drevo@muzeum-roztoky.cz

Ke stažení

pdfCeník služeb poskytovaných v laboratoři konzervace dřeva147 kB

Fotogalerie konzervace a restaurování dřeva

Na začátek stránky

Laboratoř konzervace kovů

Předmětem činnosti laboratoře je konzervování a restaurování zejména kovových předmětů z muzejních sbírek, v jehož rámci je prováděn kompletní průzkum a dokumentace předmětů, zajišťování analýz a vytváření podrobných konzervátorských zpráv, dokumentujících všechny provedené postupy a zásahy včetně doporučení o budoucím uložení nálezů. V laboratoři se též zhotovují kopie, např. mincí, archeologických nálezů.

Hlavní specializací této laboratoře je zpracovávání kovových archeologických nálezů převážně z výzkumů prováděných archeology Středočeského muzea. Jedná se jak o nálezy železné, např. meče, nože, kopí, ostruhy i různé hřeby, tak o předměty z barevných a drahých kovů, např. šperky, mince, ale i jantarové a skleněné korálky a kostěné hřebeny. Čerstvé a křehké nebo rozpadlé nálezy jsou archeology vyzvednuty in-situ, v celku v bloku hlíny, a teprve v laboratoři vyjmuty. Všechny předměty jsou kromě vlastního konzervování též důkladně dokumentovány a analyzovány. U většiny předmětů je ještě před vlastní konzervací prováděn rentgenový průzkum, který odhalí skutečný tvar předmětů, jejich vnitřní konstrukci, případné praskliny nebo výzdobu. Naopak po konzervaci jsou vybrané předměty zde v laboratoři podrobeny rentgenové fluorescenční analýze. Touto metodou je zjištěno jejich prvkové složení, které pomáhá odborníkům nálezy interpretovat.

Vedle archeologických nálezů konzervátoři provádějí také komplexní ošetření a konzervaci historických předmětů uložených v depozitářích muzea – např. hraček, nářadí, zbraní, medailí. U historických předmětů se většinou jedná o kombinaci různých materiálů (kov, dřevo, kůže) a konzervační či restaurátorský postup je volen s ohledem na dobovou technologii zhotovení předmětu. Proto se u nich, stejně jako u archeologických nálezů, vždy vyžaduje individuální přístup.

Odpovědné osoby

Witoszková, PetraIng.Vedoucí oddělení, konzervátorka kovů+420 233 029 004/038/039
+420 731 652 825
rentgen@muzeum-roztoky.cz
Kypetová Kozánková, AlexandraIng.Konzervátorka kovů+420 233 029 039
+420 233 029 038
kov@muzeum-roztoky.cz
Nacherová, IvaKonzervátorka kovů+420 233 029 039
+420 233 029 038
kovy@muzeum-roztoky.cz

Fotogalerie kovů

Na začátek stránky

Plazmochemická technologie a zařízení

Z důvodu povodně v červnu 2013 dočasně mimo provoz.

Společný projekt Švýcarského národního muzea v Curychu a Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, zaměřený na spolupráci konzervátorů, vědců a archeologů, jejichž snahou je nalezení optimálních technologických podmínek konzervace archeologických nálezů, získal konkrétní podobu vybudováním specializované konzervační laboratoře k ošetření povrchu kovových archeologických a historických předmětů metodou plazmochemické redukce a to již v roce 1996, po povodni v roce 2002 byla zakoupena nová modernější aparatura.

Kontrolovatelná redukce oxidů kovů v nízkotlakém vodíkovém plazmatu, které je indukováno vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem v atmosféře vodíku a argonu za tlaku okolo 0,5 mbar, způsobuje změnu objemu korozních vrstev. Dochází k jejich rozrušení a lze je následně snadněji mechanicky odstranit, rychlejší je i následná stabilizace.

Plazmochemické ošetření probíhá při teplotě cca 150 °C u železných a cca 180 °C u stříbrných předmětů po dobu obvykle 5 hodin. Ověřování optimálních podmínek ošetření různých materiálů je cílem dalšího výzkumu.

Po plazmochemickém ošetření následují standardní konzervační zásahy: mechanické dočištění, stabilizace, sušení, zpevnění a povrchová závěrečná úprava.

Popis zařízení

Generátor vysokofrekvenčního elektromagnetického pole použitý v aparatuře má frekvenci 27,12 MHz a maximální výstupní vysokofrekvenční výkon 2,8 kW. Reaktor tvoří skleněná nádoba (délky 134 cm a průměru 40 cm), vysokofrekvenční výboj je buzen napětím přiváděným k vnějším elektrodám. Elektrody i generátor jsou chlazeny vodou čerpanou přes chladicí zařízení. Směs plynů je z reakčního prostoru odsávána vakuovou pumpou a odchází přes katalytickou pec.

Výhody plazmochemického ošetření

Odpovědná osoba

Witoszková, PetraIng.Vedoucí oddělení, konzervátorka kovů+420 233 029 004/038/039
+420 731 652 825
rentgen@muzeum-roztoky.cz

Fotogalerie plazmochemické technologie a zařízení

Na začátek stránky

Radiografie

Plně v provozu! Nově záznam pomocí plochého detektoru od prosince 2016!

Technika prozařování předmětů rentgenovým zářením a jejich následné zobrazení se nazývá radiografie. Výsledný snímek je nově zobrazován přímou radiografií na panelovém detektoru o rozměrech 400x400mm, rozlišení 200 µm a hloubkou obrazu 14 bit. Při průchodu záření materiálem dochází k zeslabení intenzity primárního svazku, a tak místa s nejmenší absorpcí jsou zobrazena jako nejtmavší. Zobrazení předmětu na plochém detektoru je ve volitelném měřítku.

Spektrum námi zkoumaných sbírkových předmětů je velmi široké (od obrazů přes různé organické materiály až po kovové odlitky), proto je možnost nastavení různých hodnot napětí na rentgenu velmi důležitá.

Radiografické pracoviště ve Středočeském muzeu

Naše pracoviště je vybaveno transportním průmyslovým rentgenem ERESCO 42. Označení 42 odpovídá prozařitelné tloušťce 42 mm železa při expozici 10 minut.

Vlastní zdroj je metal-keramická lampa chlazená vzduchem. Parametry lampy jsou následující: napětí 5-200 kV, proud 0,5-10 mA.

Díky obdržení dotace od MK, jsme v letošním roce pracoviště radiografie zmodernizovali. A od prosince roku 2016 jsou nahrazeny rentgenové filmy panelovým detektorem. Tím jsme dosáhli výrazně kratší doby expozice a zpracování rentgenových snímků v reálném čase.

Vlastní rentgen je transportní, ale máme jej schválený pouze jako stacionární, umístěný v kabině o rozměrech 120 x 77 x 40 cm. Stíněná rentgenová kabina, je umístěna přímo v laboratoři.

Námi zvolený typ rentgenu, z důvodů jak již bylo zmíněno výše, umožňuje nastavení i velmi nízkých napětí pro prozařování materiálů s malou absorpcí (organické materiály) nebo slabých plechů či kompletně prokorodovaných železných archeologických nálezů bez kovového jádra.

Expoziční podmínky jsou dány typem zkoumaného materiálu, jeho tloušťkou a zároveň cílem průzkumu.

Příklady aplikace

Odpovědná osoba

Witoszková, PetraIng.Vedoucí oddělení, konzervátorka kovů+420 233 029 004/038/039
+420 731 652 825
rentgen@muzeum-roztoky.cz

Ke stažení

pdfCeník rentgenového průzkumu157 kB

Fotogalerie pracoviště radiografie a ukázky snímků

Na začátek stránky

Rentgen-fluorescenční analýza (ED XRF)

Prvkové složení sbírkových předmětů je ve Středočeském muzeu zkoumáno metodou rentgenové fluorescence. Naše pracoviště je vybaveno energiově disperzním spektrometrem ElvaX Industrial s Si-pin - diodovým detektorem s termoelektrickým chlazením s rozlišovací schopností cca 180eV. Rozsah detekovaných energií je od 2,5 do 30 keV. Charakteristické záření prvků je buzeno nízkoenergetickou vzduchem chlazenou rentgenkou s Ti anodou. Generátor vysokého napětí pracuje od 4 do 50 kV a od 0-100 μA.

Doba měření je nastavitelná, ale ve většině případů bohatě dostačuje měření do 300 sekund. Přístroj umožňuje manuální výměnu kolimátorů, a to o průměrech 1, 2, 3 a 4 mm, přičemž analyzovaná plocha je vždy o něco větší. Vzorek však nemusí pokrývat celou ozařovanou plochu, stačí, když ji pouze protíná (např. jemné drátky s průměrem 0,2 mm či drobná zrnka). Vlastní vzorek (objekt) se musí vejít do vzorkového prostoru, který má rozměry 50 x 50 x 35 cm. Lokalizace a dokumentace měřeného místa vzorku je možná díky zabudované USB videokameře. Mez detekce a přesnost měření vždy velmi záleží na stavu povrchu vzorku a jeho velikosti a také na zastoupení jednotlivých prvků.

Přístroj pracuje ve třech režimech měření

(detekční limity jednotlivých prvků výrazně závisí na složení matrice)

Jedná se o zcela nedestruktivní prvkovou analýzu povrchu, přičemž hloubka penetrace záření do vzorku je velmi malá (řádově desítky mikrometrů) a tak výsledek měření vypovídá především o složení povrchu. To je důležité hlavně v případě, že je vzorek pokryt silnou vrstvou korozních produktů a nebo v případě povrchových efektů. Dalším problémem je pokovení slabou vrstvou jiného kovu (zlacení, stříbření). V tomto případě vždy záleží na tloušťce pokovení, zda analyzujeme jenom pokovení nebo i podkladový materiál, což je většina případů. Jestliže je požadováno stanovení přesného prvkového složení slitiny kovu, je třeba kompletně odstranit korozní produkty z měřené plochy či odebrat vzorek z kovového jádra předmětu. Velmi důležitým faktorem je výběr reprezentativního místa měření, což je u archeologických a historických nehomogenních materiálů často velmi významný problém.

Výsledkem analýzy je kvalitativní i kvantitativní složení měřeného vzorku.

Příklady aplikace

Odpovědná osoba

Witoszková, PetraIng.Vedoucí oddělení, konzervátorka kovů+420 233 029 004/038/039
+420 731 652 825
rentgen@muzeum-roztoky.cz

Ke stažení

pdfCeník stanovení prvkového složení metodou ED XRF156 kB

Fotogalerie XRF analyzátoru

Na začátek stránky

Konzervační ozařovací pracoviště

Odkaz do kategorie služeb

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Příspěvková organizace
Středočeského kraje

Zámek 1
252 63 Roztoky
GPS 50.158066N, 14.397617E
datová schránka xw76538
+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

pokladna@muzeum-roztoky.cz
muzeum@muzeum-roztoky.cz

Bankovní spojení: 2335111/0100
IČ: 00069850
DIČ: CZ00069850

Otevírací doba

CELOROČNĚ středa až neděle 10 – 18 hodin

Začátky zámeckých prohlídek s průvodcem v každou celou hodinu: Vrchnostenská správa panství - v sudou, Život v letovisku - v lichouUPOZORNĚNÍ: KONZERVAČNÍ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ JE PLNĚ V PROVOZU!


Vstupné expozice

Dospělí — 50,- Kč Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč

Vstupné výstavy

Dospělí — 30/20,- Kč Děti — 20/15,- Kč
Rodinné — 80/50,- Kč

Pro pejskaře: Do venkovních prostor muzea je možný vstup se psem pouze na vodítku a s náhubkem. Vstup se psem do expozic a výstav nebude umožněn.

Kudy k nám

Autobusem — linka 340, linka 350
Vlakem — linka S4, linka S41
Pěšky, na kole, autem — mapa
Přívozem Klecánky — info