Archeologické sbírky

Archeologie a služby pro stavebníky

Archeologické sbírky muzea v současnosti zahrnují dva sbírkové fondy. První z nich, archeologická podsbírka, která je součástí Sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy se začala formovat od roku 1961, kdy se tehdy ještě Okresní vlastivědné muzeum po čtyřleté rekonstrukci objektu zámku poprvé otevřelo veřejnosti a zahájilo svou pravidelnou činnost. Její základ je tvořen původními sběry amatérských spolupracovníků a zakladatelů muzea, doplňované přebíranými sbírkami ze škol a od soukromníků. Její významný kvalitativní, ale zejména kvantitativní rozvoj přišel v polovině devadesátých let 20. století v souvislosti s výrazným nárůstem stavebních aktivit z lokalit z bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy na území okresu Prahy-západ. Velkoplošné záchranné archeologické výzkumy obohatily archeologickou podsbírku o cenné nálezové celky dokumentující kulturní vývoj našeho území od mladší doby kamenné-neolitu až do středověku (lokality Černý Vůl, Roztoky, Velké Přílepy, Úholičky, Statenice, Tuchoměřice, Libčice n/Vltavou), zejména však o nálezy střední doby bronzové, doby římské a doby stěhování národů, které zde do této doby nebyly významně zastoupeny. Období raného středověku je v archeologické podsbírce reprezentováno soubory především z lokalit Levý Hradec, Roztoky, Radětice a Bášť, následující období středověku a částečně i novověku pak zase přírůstky z hradu Okoř a Velkých Přílep.

V souvislosti se změnou zřizovatele muzea v roce 2001, respektive přechodem instituce pod Středočeský kraj byl do centrální sbírkové evidence MK ČR (CESu) zapsán druhý, výše zmíněný, sbírkový fond, tzv. Archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, která je tak tvořena všemi přírůstky od roku 2001 až do současnosti. Její významnou, nicméně zdaleka ne jedinou, součástí jsou především nálezové celky z plošných záchranných archeologických výzkumů v Hostivici, kde v souvislosti s výstavbou kolonií rodinných domů a zejména neustále se rozvíjejícího logistického areálu Tulipán Park prošlo záchranným archeologickým výzkumem již téměř 40 ha plochy v povodí Litovického potoka. Zachyceny, zdokumentovány a vlastně zachráněny zde byly více či méně výrazné stopy kontinuálního osídlení této oblasti již od mladší doby kamenné-neolitu, tedy z doby před více než sedmi tisíci lety.

Archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v současnosti disponuje již téměř 550 tisíci kusy předmětů a neustále se rozrůstá. Její základ, stejně jako v případě archeologické podsbírky je tvořen fragmenty keramiky, opracovaných i neopracovaných zvířecích kostí, skla a kovů.

Odborná činnost

Správa archeologického sbírkového fondu ( ve smyslu zak. 122/2000 Sb.)

Provádění záchranných archeologických výzkumů vč. zpracování (hmotová rekonstrukce nálezů, kresebná dokumentace nálezů, fotografická dokumentace nálezů, zadávání odborných analýz – např. enviromentální, osteologická, morfologická, petrografická, antropologická, atd.)

Publikační činnost v odborných periodikách i v regionálních tiskovinách

Vědecko-výzkumná činnost (archeologie regionu Roztok a okolí, NKP Levý Hradec, KP Řivnáč)

Výstavní činnost

Výstavní projekty

5/2007-9/2007:  Od úsvitu do soumrakupředstavení výzkumné činnosti na základě výsledků terénních ZAV

5/2008-9/2008: Co ukryla zem – prezentace výsledků ZAV v lokalitě Hostivice-Palouky

11/2009: Fenomén mince (ze sbírek SM)

11/2010-6/2011: Brána do říše mrtvých (prezentace nálezů z  eponymní lokality (pohřebiště) v Úněticích u Prahy u příležitosti 130. výročí od jejich první publikace V památkách archeologických a místopisných v roce 1881)

4/2017–10/2017: Jmenuji se Sajetta – Svět prvních zemědělců  (představení života v mladší době kamenné)

Uložení

Oba sbírkové fondy jsou uloženy v depozitářích Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v Libčicích n/Vlt. Zde je také možné jejich prezenční badatelské studium.

Adresa: Ke křižovatce 561,  252 64 Libčice n/Vlt. (areál na konci obce, při cestě na Tursko a Úholičky)

Badatelské dny

Nejsou pevně stanoveny. Studium sbírkového fondu či literatury je možné na základě telefonické či emailové komunikace dohodnout s Mgr. Eliškou Kvěchovou. 

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Klementová, Jana Mgr. zástupce ředitelky, vedoucí oddělení, archeoložka, kurátorka +420 233 029 030, +420 737 046 323
jana.klementova@muzeum-roztoky.cz
Kvěchová, Eliška Mgr. archeoložka, správkyně depozitáře, dokumentátorka +420 233 029 081, +420 724 102 268
kvechova@muzeum-roztoky.cz
Video: