Plazmochemická aparatura

Konzervace a restaurování

Provoz obnoven!

Snahou původního společného projektu Švýcarského národního muzea v Curychu a Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, zaměřeného na spolupráci konzervátorů, vědců a archeologů, bylo nalezení optimálních technologických podmínek konzervace archeologických nálezů. Konkrétní podobu získal vybudováním specializované konzervační laboratoře k ošetření povrchu kovových archeologických a historických předmětů metodou plazmochemické redukce.  

Plazmochemická technologie

Kontrolovatelná redukce oxidů kovů v nízkotlakém vodíkovém plazmatu, které je indukováno vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem v atmosféře vodíku za tlaku okolo 0,5 mbar, způsobuje změnu objemu korozních vrstev. Dochází k jejich rozrušení a lze je následně snadněji mechanicky odstranit, rychlejší je i následná stabilizace. Plazmochemické ošetření probíhá při teplotě cca 150 °C u železných a cca 180 °C u stříbrných předmětů po dobu cca 5 hodin. Ověřování optimálních podmínek ošetření různých materiálů je cílem dalšího výzkumu. Po plazmochemickém ošetření následují standartní konzervační zásahy: mechanické dočištění, stabilizace, sušení, zpevnění a povrchová závěrečná úprava.

Popis zařízení

Generátor vysokofrekvenčního elektromagnetického pole použitý v aparatuře má frekvenci 27,12 MHz a maximální výstupní vysokofrekvenční výkon 2,8 kW. Reaktor tvoří skleněná nádoba (délky 134 cm a průměru 40 cm), vysokofrekvenční výboj je buzen napětím přiváděným k vnějším elektrodám. Elektrody i generátor jsou chlazeny vodou čerpanou přes chladicí zařízení. Směs plynů je z reakčního prostoru odsávána vakuovou pumpou a odchází přes katalytickou pec.

Výhody plazmochemického ošetření

  • Snazší mechanické očištění předmětů s menším rizikem poškození originálního povrchu nálezů
  • Kvalitnější a rychlejší odstraňování stimulátorů koroze odsolením, tzv. stabilizací nálezů
  • U stříbrných nálezů při uvedené teplotě dochází i k odstraňování chloridových iontů
Kontaktní osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Říhová, Petra Ing. konzervátorka kovů, v současné době na mateřské dovolené +420 233 029 004
rentgen@muzeum-roztoky.cz
Galerie
1. Ampérmetr, 2. Generátor, 3. Přizpůsobovací člen příkonu, 4. Chladící systém, 5. Průtokoměry, 6. Kompresor, 7. Vakuová pumpa, 8. Spalovací pec, 9. Tlakové nádoby plynů, 10. Skleněná nádoba, 11. Tlakoměr, 12. Rtuťový teploměr.
Fragment keltské železné opaskové zápony ze Statenic po konzervaci, při které bylo použito plazmochemické ošetření.
Středověká železná šipka v nálezovém stavu.
Středověká železná šipka po konzervaci s použitím plazmochemického ošetření. Na povrchu šipky je patrný lokálně zachovaný originální povrch.
Stříbrné groše před konzervací.
Stříbrné groše po konzervaci s použitím plazmochemického ošetření. Některé mince byly spojeny korozními produkty a tvořily sloupec mincí. Předměty s textilními zbytky nebo s otisky organických materiálů v korozních produktech, nejsou obvykle plazmochemicky ošetřovány.
Video