Plazmochemická aparatura

Konzervace a restaurování

Provoz obnoven!

Snahou původního společného projektu Švýcarského národního muzea v Curychu a Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, zaměřeného na spolupráci konzervátorů, vědců a archeologů, bylo nalezení optimálních technologických podmínek konzervace archeologických nálezů. Konkrétní podobu získal vybudováním specializované konzervační laboratoře k ošetření povrchu kovových archeologických a historických předmětů metodou plazmochemické redukce.  

Plazmochemická technologie

Kontrolovatelná redukce oxidů kovů v nízkotlakém vodíkovém plazmatu, které je indukováno vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem v atmosféře vodíku za tlaku okolo 0,5 mbar, způsobuje změnu objemu korozních vrstev. Dochází k jejich rozrušení a lze je následně snadněji mechanicky odstranit, rychlejší je i následná stabilizace. Plazmochemické ošetření probíhá při teplotě cca 150 °C u železných a cca 180 °C u stříbrných předmětů po dobu cca 5 hodin. Ověřování optimálních podmínek ošetření různých materiálů je cílem dalšího výzkumu. Po plazmochemickém ošetření následují standartní konzervační zásahy: mechanické dočištění, stabilizace, sušení, zpevnění a povrchová závěrečná úprava.

Popis zařízení

Generátor vysokofrekvenčního elektromagnetického pole použitý v aparatuře má frekvenci 27,12 MHz a maximální výstupní vysokofrekvenční výkon 2,8 kW. Reaktor tvoří skleněná nádoba (délky 134 cm a průměru 40 cm), vysokofrekvenční výboj je buzen napětím přiváděným k vnějším elektrodám. Elektrody i generátor jsou chlazeny vodou čerpanou přes chladicí zařízení. Směs plynů je z reakčního prostoru odsávána vakuovou pumpou a odchází přes katalytickou pec.

Výhody plazmochemického ošetření

  • Snazší mechanické očištění předmětů s menším rizikem poškození originálního povrchu nálezů
  • Kvalitnější a rychlejší odstraňování stimulátorů koroze odsolením, tzv. stabilizací nálezů
  • U stříbrných nálezů při uvedené teplotě dochází i k odstraňování chloridových iontů
Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Říhová, Petra Ing. konzervátorka kovů, v současné době na mateřské dovolené +420 233 029 004
rentgen@muzeum-roztoky.cz
Video: