Laboratoř konzervace kovů

Konzervace a restaurování

Předmětem činnosti laboratoře je konzervování a restaurování zejména kovových předmětů z muzejních sbírek. V jejich rámci je prováděn kompletní průzkum a dokumentace předmětů, zajišťování analýz a vytváření podrobných konzervátorských zpráv, dokumentujících všechny provedené postupy a zásahy, včetně doporučení o budoucím uložení nálezů. V laboratoři se též zhotovují kopie, např. mincí nebo archeologických nálezů.

Hlavní specializací této laboratoře je zpracovávání kovových archeologických nálezů převážně z výzkumů prováděných Středočeským muzeem. Jedná se jak o nálezy železné, např. meče, nože, kopí, ostruhy i různé hřeby, tak o předměty z barevných a drahých kovů, např. šperky, mince, ale i jantarové a skleněné korálky a kostěné hřebeny.

Čerstvé a křehké nebo rozpadlé nálezy jsou archeology vyzvednuty in-situ, tedy v celku v bloku hlíny, a teprve v laboratoři vyjmuty. Všechny předměty jsou kromě vlastního konzervování též důkladně dokumentovány a analyzovány. U většiny předmětů je ještě před vlastní konzervací prováděn rentgenový průzkum, který odhalí skutečný tvar předmětů, jejich vnitřní konstrukci, případné praskliny nebo výzdobu. Naopak po konzervaci jsou vybrané předměty zde v laboratoři podrobeny rentgenové fluorescenční analýze. Touto metodou je zjištěno jejich prvkové složení, které pomáhá odborníkům nálezy interpretovat.

Vedle archeologických nálezů konzervátoři provádějí také komplexní ošetření a konzervaci historických předmětů uložených v depozitářích muzea – např. hraček, nářadí, zbraní, medailí. U historických předmětů se většinou jedná o kombinaci různých materiálů (kov, dřevo, kůže) a konzervační či restaurátorský postup je volen s ohledem na dobovou výrobní  technologii. Proto se u nich, stejně jako u archeologických nálezů, vždy vyžaduje individuální přístup.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Říhová, Petra Ing. konzervátorka kovů, v současné době na mateřské dovolené +420 233 029 004
rentgen@muzeum-roztoky.cz
Kozánková Kypetová, Alexandra Ing. konzervátorka kovů, obsluha RTG a XRF +420 233 029 039, +420 233 029 038
kov@muzeum-roztoky.cz, kypetova@muzeum-roztoky.cz
Nacherová, Iva konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
kovy@muzeum-roztoky.cz, nacherova@muzeum-roztoky.cz
Krsková, Kristýna MgA. konzervátorka kovů, obsluha RTG +420 233 029 039, +420 233 029 038
krskova@muzeum-roztoky.cz
Video: