Laboratoř konzervace a restaurování keramiky, skla a porcelánu

Konzervace a restaurování

Velký rozmach stavební činnosti znamená množství odkrytých ploch, které byly osídleny již v pravěku. Archeologické výzkumy na těchto lokalitách přinášejí velký objem materiálu převážně keramického. Kromě keramických nádob jsou to ale i předměty hliněné (pražnice, pece, závaží ke stavům, zoomorfní figurky), nálezy ze skla nebo kostí.

Všechny tyto materiály patří do naší laboratoře, kde jsou po převzetí konzervovány nebo restaurovány podle stavu, v jakém se nacházejí.

Historický materiál představuje široké spektrum užitkových předmětů, ale i porcelánové panenky nebo podmalby na skle. U historického skla a podmaleb je pro nás prioritou preventivní konzervace. Při restaurování se tyto předměty převážně nedoplňují, u podmaleb jde hlavně o přichycení odpadávající malby. Jinak je tomu u keramiky a porcelánu. Tady se provádějí konzervátorské, a pokud je to vhodné, i náročné restaurátorské zásahy spojené s barevnou retuší.

Zoologický materiál

V našem muzeu není zatím preparátor, proto průběžná péče o zoologickou sbírku přešla do laboratoře keramiky, kde jedna z pracovnic absolvovala krátkodobý preparátorský kurz. Jde o opravy a konzervaci poškozených preparátů, jejich přípravu na výstavy a na zápůjčky jiným muzeím.

Výroba forem a replik

Laboratoř keramiky zhotovuje také repliky keramických, kostěných, kamenných a kovových archeologických nálezů a dermoplastického materiálu. Odlévání forem a příprava replik předmětů je činnost velice náročná na čas. Repliky se používají hlavně pro expoziční účely a pro interaktivní práci s návštěvníky. Jsou jednou z možností ochrany originálního předmětu, kdy je použita kopie, protože původní předmět by vystavováním utrpěl.

Pro zhotovení přesných replik, nebo pro účely různých workshopů jsme vybaveni i pecí k pálení keramiky.

Kontaktní osoby
Jméno Titul Pozice Kontakt
Domčíková, Petra BcA. konzervátorka keramiky +420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz, domcikova@muzeum-roztoky.cz
Galerie
Nádoba s kulatým dnem, doba stěhování národů (1. pol. 6. století n. l.)
Kostěnný hřeben, ml. doba římská (počátek 4. století n. l.) – stav před restaurováním
Kostěnný hřeben, ml. doba římská (počátek 4. století n. l.) – stav po restaurování
Renesanční skleněná láhev (17. - 1. pol. 18. století) – stav před restaurováním
Renesanční skleněná láhev (17. - 1. pol. 18. století) – stav po restaurování
Nádoba s kulatým dnem, přelom neolitu a eneolitu – kultura lengyelská (4400 - 4300 př. n. l.) – stav před restaurováním
Nádoba s kulatým dnem, přelom neolitu a eneolitu – kultura lengyelská (4400 - 4300 př. n. l.) – stav po restaurování
Etážovitá nádoba, mladší doba bronzová – kultura knovízská (1300 / 1200 - 1000 př. n. l.)
Trojnožka, eneolit – kultura zvoncovitých pohárů (2500 - 2300 / 2200 př. n. l.)
Skleněné korálky, mladší doba bronzová – kultura knovízská (1300 / 1200 - 1000 př. n. l.)
Pohárek s orientalizujícím dekorem, 2. pol. 19. stol.
Panna s porcelánovou hlavou, Německo (Ernst Heubach), kolem r. 1920 – stav před restaurováním.
Panna s porcelánovou hlavou, Německo (Ernst Heubach), kolem r. 1920 – stav po restaurování.
Konvice na víno, fajáns, Holandsko (2. pol. 19. stol.) – stav před restaurováním
Konvice na víno, fajáns, Holandsko (2. pol. 19. stol.) – stav po restaurování
Video