Laboratoř konzervace a restaurování keramiky, skla a porcelánu

Konzervace a restaurování

Velký rozmach stavební činnosti znamená množství odkrytých ploch, které byly osídleny již v pravěku. Archeologické výzkumy na těchto lokalitách přinášejí velký objem materiálu převážně keramického. Kromě keramických nádob jsou to ale i předměty hliněné (pražnice, pece, závaží ke stavům, zoomorfní figurky), nálezy ze skla nebo kostí.

Všechny tyto materiály patří do naší laboratoře, kde jsou po převzetí konzervovány nebo restaurovány podle stavu, v jakém se nacházejí.

Historický materiál představuje široké spektrum užitkových předmětů, ale i porcelánové panenky nebo podmalby na skle. U historického skla a podmaleb je pro nás prioritou preventivní konzervace. Při restaurování se tyto předměty převážně nedoplňují, u podmaleb jde hlavně o přichycení odpadávající malby. Jinak je tomu u keramiky a porcelánu. Tady se provádějí konzervátorské, a pokud je to vhodné, i náročné restaurátorské zásahy spojené s barevnou retuší.

Zoologický materiál

V našem muzeu není zatím preparátor, proto průběžná péče o zoologickou sbírku přešla do laboratoře keramiky, kde jedna z pracovnic absolvovala krátkodobý preparátorský kurz. Jde o opravy a konzervaci poškozených preparátů, jejich přípravu na výstavy a na zápůjčky jiným muzeím.

Výroba forem a replik

Laboratoř keramiky zhotovuje také repliky keramických, kostěných, kamenných a kovových archeologických nálezů a dermoplastického materiálu. Odlévání forem a příprava replik předmětů je činnost velice náročná na čas. Repliky se používají hlavně pro expoziční účely a pro interaktivní práci s návštěvníky. Jsou jednou z možností ochrany originálního předmětu, kdy je použita kopie, protože původní předmět by vystavováním utrpěl.

Pro zhotovení přesných replik, nebo pro účely různých workshopů jsme vybaveni i pecí k pálení keramiky.

Kontaktní osoby: 
Jméno Pozice Kontakt
Klimentová, Tereza konzervátorka keramiky +420 233 029 016
keramika@muzeum-roztoky.cz, klimentova@muzeum-roztoky.cz
Video: