Laboratoř konzervace a restaurování papíru, usní a pergamenu

Konzervace a restaurování

Hlavní náplní činnosti pracoviště je restaurování a konzervace historických předmětů, jejichž dominantním materiálem je papír nebo useň. Nejčastěji se zde restaurují knihy, dokumenty, plakáty, mapy, umělecká díla na papíře, fotografie, ale také historické krabičky, divadelní kulisy, hračky, předměty denní potřeby, oděvní doplňky a etnografické památky.

Značnou péči věnujeme důkladným průzkumům a analýzám. Jednou z metod, které používáme pro restaurování je doplňování papíru pod tlakem na odsávací desce, která umožnuje také mokré čištění pomocí roztoků. Je vhodná i pro práci s  textilním materiálem a  umožnuje odborné zásahy s velkým efektem.

Dalším přístrojem, se kterým pracujeme,  je klimatická komora pro dezinfekci a zvlhčovací procesy.  Mikroskop Olympus BX51 je využíván pro optickou identifikaci materiálů, nábrusů a je vybaven polarizátorem a fluorescenční lampou. Barevné pigmenty a fotografické techniky jsou identifikovány pomocí rentgen fluorescenční analýzy v laboratoři kovů. Pro optickou analýzu je využíván i rentgen, který zaznamená vnitřní strukturu předmětu, aniž by musel být mechanicky rozebrán, včetně zvýraznění kovových částí nebo jejich korozních produktů.

Na pracovišti jsou prováděny úkony od základního sanačního konzervátorského ošetření až po komplexní restaurátorské zásahy. Hlavním měřítkem při výběru vhodného konzervátorského/restaurátorského postupu je maximální zachování autenticity historického předmětu. Čištění se proto omezuje jen na ty nečistoty, které působí nebo mohou způsobit závažné poškození originálního materiálu. Při restaurátorských zásazích jsou prováděny pouze nezbytné operace zajišťující předmět nebo jeho materiálovou podstatu v dochovaném stavu.

Kromě papíru je na pracovišti ošetřována také useň, pergamen a vosk. Vzhledem ke zkušenostem s  pečetí, rozšířilo pracoviště svou činnost o restaurování i dalších předmětů z vosku,   jako jsou svíčky, obětiny, betlémy, loutky ap. Na pracovišti jsou vyráběny individuální obaly z inertního materiálu s garantovanou dlouhou životností.

Kontaktní osoby: 
Jméno Titul Pozice Kontakt
Caranová, Michaela Mgr. et BcA. konzervátorka papíru +420 233 029 036
papir@muzeum-roztoky.cz, caranova@muzeum-roztoky.cz