Krajina v březích Seiny od Dunaje k Vltavě | Du Danube à la Vltava, les rives de la Seine

24.3.2023 - 28.5.2023 10:00 - 18:00

Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč
Vstupenky ZDE

Tato výstava představuje příběh umělců, z nichž každý má úzký vztah k jednomu z aspektů francouzské kultury. U příležitosti Dnů Frankofonie 2023 si můžeme připomenout, že kulturní vazba nemusí být jen geografická nebo jazyková, ale že se odvíjí i od nehmotného, v kolektivní a jedinečné představivosti umělců, v privilegovaném vztahu výtvarného umění s knihovnou našich vzpomínek. Přestože žijeme ve světě neustále propojeném s informacemi, s bezprostředně dostupným zdrojem představ o Francii, o její sociální či kulturní krajině, o jejích textech či slově, tváří v tvář tomuto množství se malíř rozhoduje motivován vědomím toho, co představuje jeho vztah k francouzské kultuře. Řeky protékající Evropou jsou symbolickými představiteli této komunikace, která svými rameny rozšířila kulturu, know-how a jazyk francouzské země z jednoho konce kontinentu na druhý. Neustále proudící voda se stává informačním a strukturálním prvkem našeho vnějšího i vnitřního prostředí.

Cette exposition rend compte d’une histoire d’artistes qui ont chacun un rapport intime avec un aspect culturel français. A l’occasion des journées de la francophonie 2023, nous pouvons rappeler que le lien culturel n’a pas besoin d’être géographique ou linguistique, il est aussi tiré de l’immatériel, dans l’imaginaire collectif et singulier des artistes, dans le rapport privilégié des beaux arts avec la bibliothèque de nos mémoires. Alors même que nous vivons dans un monde connecté constamment à l’information, dans une ressource immédiatement disponible de l’idée de la France, de ses paysages sociaux ou culturels, de ses textes ou de sa parole, face à cette multitude, le peintre fait un choix motivé par sa conscience de ce que représente sa relation à  la culture française. Les fleuves et les rivières qui traversent l’Europe sont les représentants aujourd’hui symboliques de cette communication, qui étendaient de leur bras la culture, le savoir faire et la langue du pays hexagonal de bout en bout du continent. L’eau qui circule continuellement devient cet élément informatif et structurel de notre environnement extérieur comme intérieur.

Václav Benedikt / CZ
Teodor Buzu / MD
Yasmin Golshani / IRN / FR
Adélia Gonçalves / FR / PT
Alena Petříčková / CZ
Irina Klomp Stansescu / RO
Petr Tošovský / CZ
Valexia / FR
Marian Zajíček / SK

Galerie: 
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky
Muzeum Roztoky